" قوانین حذف کردن "   

همکاران محترم فرهنگی برای  قطعی شدن رزروخودبایستی ازطریق پرداخت اینترنتی اقدام نمایند.

اگربه هردلیلی همکاران محترم قصدحذف رزروخودراداشتند،باهتل تماس حاصل نمایندوهزینه حذف رزروآنهابه صورت ذیل محاسبه میگردد:

1. بعدازثبت قطعی رزرو ، دو  روز قبل (قبل از 48 ساعت) مانده به روز حضوردرمرکز 10% ازکل مبلغ دریافت خواهدشد.

2. بعداز 48 ساعت مانده به روزحضوردرمرکز 25% ازکل مبلغ دریافت خواهدشد.

3. درصورت عدم حضوردرمرکزکل مبلغ محاسبه ودریافت خواهدشد.(مخصوص هتل پاپیون)

4. خروج پیش ازموعدمقرر 50% کل بهای تمام شده اتاق دریافت میگردد.